Ανάπτυξη των Ηγετικών Προσόντων: Ενέπνευσε & Καθοδήγησε την ομάδα σου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανάπτυξη Ηγετικών Προσόντων: Ενέπνευσε & Καθοδήγησε την ομάδα σου», είναι η ανάδειξη και η κατανόηση της αποτελεσματικής ηγεσίας. Ειδικότερα, σήμερα που παρατηρούνται έντονα φαινόμενα αβεβαιότητας, ανασφάλειας και ραγδαίες αλλαγές, ο εργασιακός χώρος επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αναμφίβολα λοιπόν η αποτελεσματική ηγεσία, απόκτα ακόμα μεγαλύτερη σημασία στην εργασιακή διαδικασία αφού μπορεί να συμβάλλει στην σταθερότητα, στην αύξηση αυτοπεποίθησης στου εργαζομένους και στην ανάπτυξη πρακτικών οι οποίες αποσκοπούν σε καλύτερα αποτελέσματα στο εργασιακό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Να κατανοούν την έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας στο χώρο της εργασίας.
 • Να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων αλλά και των οργανισμών.
 • Να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους πάνω σε μια δομημένη αξιολόγηση των υπαρχουσών συνθηκών.
 • Να μπορούν να εφαρμόζουν πρακτικές και τεχνικές που προωθούν την αποτελεσματική ηγεσία στο χώρους εργασίας.
 • Να συνεργάζονται με άλλα άτομα ή τμήματα στον οργανισμό τους εφαρμόζοντας τεχνικές αποτελεσματικής ηγεσίας.
 • Να παρακινούν τους συνεργάτες τους ώστε να αυξάνουν την παραγωγικότητα στον οργανισμό.
 • Να αναγνωρίζουν και να συναισθάνονται τις πρακτικές εκείνες που προωθούν την αποτελεσματικότητα στους εργασιακούς χώρους.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

 • Επιχορηγηµένο από την Αν.Α.∆.
 • Θα δοθούν σηµειώσεις εκπαιδευτικού υλικού
 • Θα δοθεί πιστοποιητικό συµµετοχής
 • Υπάρχει περιορισµένος αριθµός θέσεων
 • Γλώσσα: Ελληνικά
 • Απαιτείται εγγραφή του εργοδότη & του συμμετέχοντα στην πλατφόρμα https://ermis.anad.org.cy/

Ημερ: 4, 6, 11, 13, 18 Οκτω.

Ώρες: 8:30 – 13:00

Online (Zoom)

Νίκος Σαπουντζής MBA – MSc
Human Resource Specialist, Advanced Executive Coach, NLP trainer, Seminar Leader, Συγγραφέας, Εισηγητής Εθνικού Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Επένδυση:

 • Για ∆ικαιούχους Επιχορήγησης: €143 + Φ.Π.Α. €95
 • Αρχική Τιµή: €500 + Φ.Π.Α. €95 – Επιχορήγηση Αν.Α.∆. €357
 • Για µη δικαιούχους επιχορήγησης: €225 + Φ.Π.Α. €42.75
 • Εγγεγραµµένοι Άνεργοι: ∆ωρεάν

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο:
Ανάπτυξη των Ηγετικών Προσόντων: Ενέπνευσε & Καθοδήγησε την ομάδα σου