Αποτελεσματική συνεργασία στο χώρο εργασίας για αύξηση παραγωγικότητας

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

•Να κατανοούν την έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας στο χώρο της εργασίας.
•Να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων αλλά και των οργανισμών.
•Να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους πάνω σε μια δομημένη αξιολόγηση των υπαρχουσών συνθηκών.
•Να εφαρμόζουν πρακτικές και τεχνικές που προωθούν την αποτελεσματική ηγεσία στο χώρους εργασίας.
•Να συνεργάζονται με άλλα άτομα ή τμήματα στον οργανισμό τους εφαρμόζοντας τεχνικές αποτελεσματικής ηγεσίας.
•Να παρακινούν τους συνεργάτες τους ώστε να αυξάνουν την παραγωγικότητα στον οργανισμό.
•Να αναγνωρίζουν και να συναισθάνονται τις πρακτικές εκείνες που προωθούν την αποτελεσματικότητα στους εργασιακούς χώρους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Αρχές επικοινωνίας και εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο
 • Τα εμπόδια στην επικοινωνία
 • Η Ενεργητική & η Παθητική Ακρόαση (Άσκηση ρόλων)
 • Επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο (Σύγκρουση – Συμβιβασμός – Συνεργασία)
 • Δημιουργία κλίματος κατανόησης και συνεργασίας: Η ανάλυση των ανθρώπινων συναλλαγών
 • Ρόλοι μελών στην αποτελεσματική ομάδα
 • Διαχωρισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
 • Καθοδήγηση υφισταμένων για επίτευξη στόχων.
 • Coaching: καθοδηγώ, υποστηρίζω και αναπτύσσω την ομάδα μου
 • Εργασιακές αξίες & Οργανωσιακή δικαιοσύνη
 • Κίνητρα/απόδοση στο χώρο εργασίας
 • Διαχείριση εργσιακούς στρες & επαγγελματικής εξουθένωσης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3, 5, 10, 12, 17 Απριλίου , 2024
08:30 - 13:00
Εκπαιδευτης:
Νίκος Σαπουντζής

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Για Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€180
Για μη Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€357
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Εγγεγραµµένοι Άνεργοι στην Κύπρο:
∆ωρεάν

Αρχική Τιµή:

€600

– Επιχορήγηση Αν.Α.∆.

€420

Κάνε εγγραφή σήμερα

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Αποτελεσματική συνεργασία στο χώρο εργασίας για αύξηση παραγωγικότητας