Αποτελεσματική συνεργασία στο χώρο εργασίας για αύξηση παραγωγικότητας

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα μάθουν:

 • Την σημασία της συνεργασίας στον χώρο εργασίας
 • Να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων αλλά και των οργανισμών
 • Να τεκμηριώνουν τις αποφάσεις τους πάνω σε μια δομημένη αξιολόγηση των υπαρχουσών συνθηκών
 • Να κατανοούν πως η αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία και ηγεσία συμβαδίζουν στο χώρο της εργασίας
 • Να εφαρμόζουν πρακτικές και τεχνικές που προωθούν την αποτελεσματική συνεργασία στο χώρους εργασίας
 • Να συνεργάζονται με άλλα άτομα ή τμήματα στον οργανισμό τους εφαρμόζοντας τεχνικές αποτελεσματικής ηγεσίας
 • Να παρακινούν τους συνεργάτες τους ώστε να αυξάνουν την παραγωγικότητα στον οργανισμό
 • Να αναγνωρίζουν και να συναισθάνονται τις πρακτικές εκείνες που προωθούν την αποτελεσματικότητα στους εργασιακούς χώρους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Αρχές επικοινωνίας και εφαρμογή τους στον εργασιακό χώρο
 • Τα εμπόδια στην επικοινωνία
 • Η Ενεργητική & η Παθητική Ακρόαση (Άσκηση ρόλων)
 • Επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο (Σύγκρουση – Συμβιβασμός – Συνεργασία)
 • Δημιουργία κλίματος κατανόησης και συνεργασίας: Η ανάλυση των ανθρώπινων συναλλαγών
 • Ρόλοι μελών στην αποτελεσματική ομάδα
 • Διαχωρισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
 • Καθοδήγηση υφισταμένων για επίτευξη στόχων.
 • Coaching: καθοδηγώ, υποστηρίζω και αναπτύσσω την ομάδα μου
 • Εργασιακές αξίες & Οργανωσιακή δικαιοσύνη
 • Κίνητρα/απόδοση στο χώρο εργασίας
 • Διαχείριση εργασιακού στρες & επαγγελματικής εξουθένωσης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θα ανακοινωθούν, 2024
Θα ανακοινωθούν
Εκπαιδευτής:
Νίκος Σαπουντζής

Θα διεξαχθεί Online μέσω Zoom

Γλώσσα: Ελληνικά

Θα σταλούν σχετικές σημειώσεις

Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Η παρακολούθηση θα μπορεί να γίνει μέσω οποιασδήποτε συσκευής. Απαιτείται μικρόφωνο & camera. Δεν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Για Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€180
Για μη Δικαιούχους Επιχορήγησης:
€357
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Εγγεγραµµένοι Άνεργοι στην Κύπρο:
∆ωρεάν

Αρχική Τιµή:

€600

– Επιχορήγηση Αν.Α.∆.

€420

Κάνε εγγραφή σήμερα

Ενδιαφέρομαι για το σεμινάριο: Αποτελεσματική συνεργασία στο χώρο εργασίας για αύξηση παραγωγικότητας